Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
20 maart 2021 - 18:30 tot 19:00

Voor meer informatie klik hier.

Groep 1 t/m 3:

Mattheüs 27:23m

Wat heeft Hij dan kwaads gedaan?

Psalm 34:11

De HEER’ verlost en spaart

Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.

Het zal, door Hem in gunst beschouwd,

Niet schuldig zijn verklaard.

 

Groep 4 t/m 6:

Mattheüs 27:19m

Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.

Psalm 69:4

Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd,

En onbekend den zonen mijner moeder;

‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;

Want d’ ijver van Uw huis heeft mij verteerd.

Ik draag den schimp, den smaad en overlast

Dergenen die, alziende god U smaden;

Ik heb geweend; mijn ziel heeft steeds gevast,

Maar ‘k word te meer met smaadheid overladen.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.