Uitzendingen Bijbelverhaal 2021

Beste jongens en meisjes,

Omdat jullie al zolang niet naar de zondagsschool kunnen komen, zenden we nu op zaterdagavond een Bijbelverhaal uit. Net zoals op de zondagsschool beginnen we met gebed. Daarna vertelt een juf of meester van de zondagsschool het Bijbelverhaal. Het rooster voor de vertellingen vindt je hieronder. Ook de psalm en de tekst staan erbij. Leer dat maar en laat iemand thuis je overhoren. Net als altijd op de zondagsschool, willen wij dat belonen. Daarom hebben jullie alvast zes keer 3 punten gekregen. Voor elke zes keer dat je naar de Bijbelvertelling gaat luisteren.

Je kunt dus weer gaan sparen voor een boek of bouwplaat. Op de website staat waar je uit kunt kiezen. Heb je al genoeg gespaard? Geef je bestelling dan door op zondagsschool@gg-werkendam.nl.

De twee laatste uitzendingen voor de zomdervakantie zullen zijn op 15 en 22 mei 2021. Een uitzending is niet zo fijn als echt in de groepen samenkomen. Maar het gaat erom dat jij Gods Woord mag horen. Vraag je ook of de Heere daardoor tot jouw hart wil spreken?

Een hartelijke groet van jullie meesters en jufs van zondagsschool ‘Jozef’

 

Zaterdag 30 januari 18:30 uur 

Geen duimbreed geweken. De verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn.

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Mattheüs 4:10m

Den Heere uw God zult gij aanbidden.

Psalm 140: 1a

O HEER', verlos mij uit de banden,

Waarin de boze mij beknelt.

 

Groep 4 t/m 6:

Mattheüs 4:10b

Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Psalm 140:1

O HEER', verlos mij uit de banden,

Waarin de boze mij beknelt;

Behoed mij voor des wreedaards handen,

Voor dwing'landij en woest geweld.

 

Zaterdag 6 februari

De eerste discipelen

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Markus 1:17a

En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na.

Psalm 140:1

O HEER' verlos mij uit de banden,

Waarin de boze mij beknelt;

Behoed mij voor des wreedaards handen,

Voor dwing'landij en woest geweld.

 

Groep 4 t/m 6

Mattheüs 4:19

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Psalm 103:3a

Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen,

En ’t goede tot verzading doet ontvangen.

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.

 

Zaterdag 13 februari 18:30 uur 

Op de bruiloft te Kana

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Johannes 15:5b

Zonder Mij kunt gij niets doen.

Psalm 42:1a

’t Hijgend hert der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

 

Groep 4 t/m 6:

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben.

Psalm 103:3

Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen,

En ’t goede tot verzading doet ontvangen.

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.

De HEER’ doet recht, is heilig in Zijn richten;

Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten,

En hart en mond vervullen met Zijn vreugd.

 

Zaterdag 20 februari 18:30 uur 

Op het Paasfeest in Jeruzalem

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Johannes 3:7b

Gijlieden moet wederom geboren worden.

Psalm 42:1

t Hijgend hert der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen;

In Uw huis Uw Naam verhogen?

 

Groep 4 t/m 6:

Johannes 3:3b

Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Psalm 84:1

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

O HEER’, der legerscharen God,

Zijn mij Uw huis en tempelzangen!

Hoe branden mijn genegenheên,

Om ’s HEEREN voorhof in te treên!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen,

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

En aan mijn ziel het leven geeft.

 

Zaterdag 6 maart 18:30 uur 

Op zand of op de rots gebouwd

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Psalm 62:8b

Mijn toevlucht is in God.

Avondzang:1

O grote Christus, eeuwig licht!

Niets is bedekt voor Uw gezicht;

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,

Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

 

Groep 4 t/m 6:

Psalm 62:7a

Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil; mijn hoog Vertrek.

Psalm 66:8

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,

Gij, die den Heer’ van harte vreest,

Hoort, wat mij God deed ondervinden;

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

‘k Sloeg, heilbegerig, ’t oog naar boven,

Ik riep den Heer’ ootmoedig aan;

Ik mocht met mond en hart Hem loven,

Hem, Die alleen mij bij kon staan.

 

Zaterdag 13 maart 18:30 uur 

Gethsémané

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Mattheüs 26:39b

Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Psalm 34:11a

De HEER’ verlost en spaart

Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.

 

Groep 4 t/m 6:

Mattheüs 26:39m

Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan.

Psalm 69:4a

Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd,

En onbekend den zonen mijner moeder;

‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;

Want d’ ijver van Uw huis heeft mij verteerd.

 

Zaterdag 20 maart 18:30 uur 

 

Groep 1 t/m 3:

Mattheüs 27:23m

Wat heeft Hij dan kwaads gedaan?

 

Psalm 34:11

De HEER’ verlost en spaart

Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.

Het zal, door Hem in gunst beschouwd,

Niet schuldig zijn verklaard.

Groep 4 t/m 6:

Mattheüs 27:19m

Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.

 

Psalm 69:4

Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd,

En onbekend den zonen mijner moeder;

‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;

Want d’ ijver van Uw huis heeft mij verteerd.

Ik draag den schimp, den smaad en overlast

Dergenen die, alziende god U smaden;

Ik heb geweend; mijn ziel heeft steeds gevast,

Maar ‘k word te meer met smaadheid overladen.

 

Zaterdag 10 april 2021 18:30 uur

Groep 1 t/m 3:

Johannes 20:15m

Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij Hem gelegd hebt,

Psalm 21:4

Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.

Groep 4 t/m 6:

Johannes 20:15m

Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij Hem gelegd hebt,

Psalm 118:11

De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Zaterdag 17 april 2021 18:30 uur

Groep 1 t/m 3:

Lukas 24:34m

De Heere is waarlijk opgestaan

Psalm 25:4a

's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.

Groep 4 t/m 6:

Johannes 24:34b

De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.

Psalm 111:2

Des HEEREN werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig.

 

Zaterdag 24 april 2021 18:30 uur

Groep 1 t/m 3:

Psalm 66:19a

Maar zeker, God heeft gehoord;

Psalm 25:4

's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed.
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.

Groep 4 t/m 6:

Psalm 66:19a

Maar zeker, God heeft gehoord;

Psalm 62:4

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Zaterdag 15 mei 2021

Groep 1 t/m 3:

Lukas 24:51b

En werd opgenomen in den hemel.

Psalm 2:7

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen.

Groep 4 t/m 6:

Lukas 24:51b

En werd opgenomen in den hemel.

Psalm 24:5

Verhoogt, o poorten, nu den boog;
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog;
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.

Zaterdag 22 mei 2021

Groep 1 t/m 3:

Handelingen 2:4a

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.

Psalm 87:4

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

Groep 4 t/m 6:

Handelingen 2:4a

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.

Psalm 45:1a

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft;
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.

 

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.