Kerkdiensten

Kennismaking met de gemeente in Werkendam

 

Kerkdiensten:

U bent hartelijk welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. De kerkdiensten op zondag beginnen altijd om 10.00 en 18.00 uur. Voor kerkdiensten in de week kunt u in het overzicht (link naar kerkdiensten) kijken.
Misschien weet u niet goed wat u van een kerkdienst moet verwachten of hoe een kerkdienst verloopt? Op deze pagina vindt u een uitleg over de liturgie (het programma) van onze kerkdiensten.
Tijdens de kerkdienst wordt er een gedeelte uit de Bijbel gelezen en worden er Psalmen gezongen. Hebt u geen Bijbel bij u, dan kunt u daar vooraf aan de koster om vragen. Voor bezoekers liggen er altijd Bijbels klaar, waar achter in de Psalmen die gezongen worden staan.

 

Voor de dienst
De zitplaatsen in de kerk zijn vrij ( u kunt gaan zitten waar u wilt, een aantal plaatsen zijn gemarkeerd met een bordje gereserveerd, die moeten vrij blijven). De dienst duurt ongeveer 1,5 uur.
Links en rechts naast de preekstoel ziet u houten borden, daarop staan de psalmen die we in de dienst zingen en het Bijbelgedeelte wat we in de dienst lezen aangekondigd.

Begin dienst
Voordat de kerkdienst begint, wordt het orgel bespeeld door één van onze organisten. Hij stopt daarmee zodra de kerkenraad binnenkomt; de dienst kan dan beginnen. De predikant of ouderling die de leesdienst verzorgt, wordt door de ouderling van dienst naar de preekstoel gebracht en de zegen toegewenst. Als er geen predikant voorgaat, is er leesdienst. Dit betekent dat één van de ouderlingen een preek voorleest.

Stil gebed
Dan is er een moment van stil gebed. Sommige mannen staan onder dit gebed als teken van eerbied aan God, de vrouwen blijven zitten. Om onszelf in het bidden niet te laten afleiden, doen we dit met gesloten ogen en gevouwen handen.

 

Votum en zegen

Het votum wordt uitgesproken door de predikant. Met het uitspreken van het votum begint de echte kerkdienst. Votum is een Latijns woord. Het betekent “wens of gebed”. In het votum belijden wij dat God ons in de dienst bij elkaar heeft geroepen en bidden wij gemeenschappelijk God om Zijn hulp en ondersteuning.

Na het votum volgt de zegen. Omdat de predikant deze zegengroet uitspreekt als gevolmachtigde van Christus, ontvangen wij als gemeente deze groet ook in de gebedsgestalte: met gesloten ogen en gevouwen handen. De zegengroet wordt beëindigd door het “Amen” van de predikant.

 

Zingen van de openingspsalm
Door de predikant of ouderling wordt gevraagd de openingspsalm te zingen. Als in de voorafgaande week een lid van de gemeente is overleden, dan wordt dit eerst afgekondigd en is de keus van de openingspsalm daar op afgestemd. In onze kerk zingen wij de psalmberijming uit 1773.

Lezen van de Tien Geboden of de Geloofsbelijdenis
Na het zingen wordt door de ouderling van dienst de Tien Geboden (in de morgendienst) of de Apostolische Geloofsbelijdenis (in de middagdienst) gelezen. Na het lezen van de Wet of de Geloofsbelijdenis wordt aansluitend een psalm gezongen.

Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
Vervolgens wordt door de ouderling een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen, ook wel schriftlezing genoemd. Vaak is dit het gedeelte waar de predikant vervolgens over zal preken (of waar door de ouderling een preek over voorgelezen zal worden). Het lezen van de Bijbel is één van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de dienst. Als wij een gedeelte uit de Bijbel horen voorlezen is het God die op dat moment direct tot ons spreekt. De Bijbel is immers Zijn woord.

 

Openbaar gebed
Na het lezen van het Bijbelgedeelte volgt een gezamenlijk gebed. In dit gebed vraagt de predikant of de ouderling onder meer om een zegen over de dienst. Ook worden de zorgen van de leden van de gemeente aan God voorgelegd (voorbede) en wordt gedankt voor het goede dat God in de voorgaande periode heeft geschonken (dankzegging).

 

Collectezang
Na het gebed worden er enkele verzen van een psalm gezongen. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. Het collecteren wordt gedaan door de diakenen. Er wordt geld ingezameld voor de diaconie (de hulp aan arme gezinnen en goede doelen), voor de kerk (het onderhouden van de predikant, de kerkdienst, kerkelijke activiteiten en de kosten voor het kerkgebouw) en voor de kosten van de kerkbouw. Door de diakenen worden drie collectezakken aangereikt die men in de kerkbank aan elkaar doorgeeft. De eerste collectezak is voor de diaconie en de tweede collectezak is voor de kerk en de derde voor de kerkbouw. Aan de uitgang is er een collecte voor een speciaal doel.

Preek
De preek is de uitleg en de toepassing van het gelezen gedeelte uit de Bijbel. In iedere preek zal de predikant een bepaalde tekst uitkiezen als “centrum” van de preek. Hij legt dit Bijbelgedeelte uit en werkt de gekozen tekst uit aan de hand van een aantal aandachtspunten. Zowel de eis van Gods Wet als het Evangelie van de genade in Jezus Christus komen in iedere preek aan de orde. De preek wordt altijd afgesloten met het woord ‘Amen’.

De preek beslaat een groot deel (ongeveer een uur) van de kerkdienst. De uitleg van Gods woord is heel belangrijk: Door dat woord laat God horen wat Hij tot ons heeft te zeggen en hoe wij dat in ons eigen leven kunnen toepassen. De preek wordt éénmaal onderbroken door het zingen van een psalm. Door deze onderbrekingen blijft er de aandacht van de mensen bij de preek. De psalmen sluiten aan bij wat er in de preek wordt overdacht.

Dankgebed
Na de preek volgt het dankgebed. In het dankgebed wordt God gedankt voor de boodschap die Hij vanuit Zijn Woord aan ons gaf, voor de krachten die Hij de predikant of ouderling heeft gegeven om zijn werk te doen. Ook wordt aan God gevraagd of Hij Zijn woord wil zegenen.

Slotzang
Vervolgens wordt een afsluitende psalm gezongen.

 

Zegengroet
Ten slotte volgt de zegengroet. Deze wordt aangekondigd met: “Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren”. Daarna gaat de hele gemeente staan en spreekt de predikant de zegen uit, waarbij gebeden wordt om de genade van de Heilige Geest. Daarom zal de predikant zijn handen ook zegenend uitbreiden over de gemeente.
Als er geen dominee was, maar een ouderling een preek heeft gelezen dan gebruikt de ouderling de zegenbede uit het laatste vers van het gezang, achter in het Psalmboek, de Avondzang.
 

Weggaan van de kerkenraad en uitleidend orgelspel
Aan het eind van de dienst verlaat de kerkenraad als eerste de kerkzaal. Als het orgel begint te spelen verlaten ook de overige aanwezigen de kerk.

Agenda deze week