Wat wij geloven

De Bijbel als Gods Woord

De Bijbel is Gods Woord en neemt bij ons een centrale plaats in. Daarom ligt de Bijbel in de kerk ook centraal in het midden op de preekstoel.

Schepping en zonde
In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt en als kroon op die schepping: de mens. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie: de dieren en de mensen, de mens en God. Door de zonde van de mens, door Gods gebod ongehoorzaam te zijn, ging die harmonie verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.

Verlossing door Jezus Christus
De Bijbel eindigt hiermee niet. God heeft Zijn liefde laten blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden. Door Zijn vrijwillig lijden en sterven aan het kruis is de schuld van zondaren betaald. Ieder die gelooft in de Heere Jezus zal behouden worden.

Nieuw leven
Dat gebeurt door de het werk van Gods Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. De Heilige Geest zorgt dat mensen Gods Woord gaan begrijpen, in Christus gaan geloven en gaan leven naar Gods wil. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel bij God te mogen wonen. Vooral in de Psalmen kunnen we lezen wat het geloof inhoudt. Zowel de hoogte- als dieptepunten uit het geestelijk leven worden hierin bezongen.

Geloofsbelijdenis als samenvatting van het geloof

1.   Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2.   En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3.   Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
4.   Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5.   Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6.   Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7.   Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8.   Ik geloof in den Heiligen Geest.
9.   Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. Vergeving der zonden;
11. Wederopstanding des vleses;
12. En een eeuwig leven.

Ook voor u
Zonder geloof in Jezus Christus moet een mens verloren gaan. Het is noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen. Wilt u meer weten over de Bijbel en het christelijk geloof of hebt u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Agenda deze week